STOORNISSEN

Waarmee kunnen wij u helpen?

STOORNISSEN

Logopdist Brecht

LEERMOEILIJKHEDEN EN STOORNISSEN

Bij sommige kinderen verloopt het lezen, schrijven en/of rekenen wat trager of moeilijker.  De logopedist onderzoekt wat er juist moeizamer gaat en bepaalt de achterstand t.o.v. leeftijdsgenoten. Tijdens de therapie trachten we het kind te ondersteunen, eventuele achterstand in te halen en te remediëren op zijn of haar niveau. 

Wanneer er geen andere beïnvloedende factoren zijn, de problemen hardnekkig blijven en de  achterstand niet of onvoldoende ingehaald kan worden, is er meestal sprake van een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie of dyscalculie). Indien één van deze diagnoses gesteld wordt, kunnen er in samenspraak met de ouders en school eventuele specifieke maatregelen genomen worden.

Iemand met dyslexie ervaart problemen met lezen. Bij dysorthografie zijn er hardnekkige problemen bij het schrijven van woorden en zinnen. Dyscalculie  is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en toepassen van rekenvaardigheden.

STOTTEREN

Ongeveer 3% van de bevolking stottert. Stotteren begint meestal tussen het 3e en 6e levensjaar, de periode waarin de spraak- en taalontwikkeling in volle gang is. Iemand kan gaan stotteren als hij daar aanleg voor heeft. Dit wil zeggen dat het aansturen van de spreekspieren op het juiste moment (de timing van de spraakspieren) zwak is. Het stotteren komt pas werkelijk tot uiting indien er ook, voor de persoon die stottert, uitlokkende factoren aanwezig zijn (vb. vermoeidheid, tijdsdruk, taal- of spraakdruk, emoties, …). Een derde van de kinderen die beginnen stotteren, herstellen spontaan. Bij anderen persisteert het stotteren en is het aangewezen begeleiding te volgen. Stotteren kan zich uiten in een herhaling (vb. vi vi vis), verlenging (vb. wwwwwant) of blokkade (vb. k. ist (. staat voor een onderbreking van de spraak)). Er kunnen ook bijkomende, secundaire gedragingen optreden in de vorm van startgedrag, duwgedrag, vermijdings- en uitstelgedrag.

Logopedie Brecht
Kind bij Psycholoog

TAALPROBLEMEN

Bij de ontwikkeling van taal onderscheiden we verschillende fases. Wanneer de taal van je kind wat trager op gang komt of langzamer ontwikkelt dan normaal spreken we van een taalachterstand. De moeilijkheden met taal kunnen zich voordoen op vlak van begrip en/of productie. Mits goede begeleiding kan deze achterstand worden ingehaald. Ouders worden betrokken in de begeleiding zodat ze thuis ook zoveel mogelijk de taal kunnen stimuleren.
Wanneer ondanks intensieve oefening de taalproblemen toch blijven bestaan, spreken we van een taalstoornis. Deze diagnose wordt multidisciplinair gesteld in samenspraak met alle betrokken partijen en een multidisciplinair centrum.

Logopedie Brecht
stotteren

ARTICULATIEPROBLEMEN

Er is sprake van een articulatiestoornis indien de articulatie afwijkt in vergelijking met die van leeftijdsgenoten. Meestal is het kind hierdoor moeilijker verstaanbaar. We onderscheiden twee grote groepen, namelijk fonetische en fonologische articlatiestoornissen.

Bij een fonetische articulatiestoornis weet het kind perfect welke letter hij/zij wil zeggen, maar lukt het niet om tot de juiste productie te komen (vb. een /s/ die tussen de tanden wordt geproduceerd (interdentaliteit), een /r/ die niet wil trillen, …).

Bij fonologische articulatiestoornissen kan het kind de meeste klanken wel correct produceren, maar heeft het moeite met deze te gebruiken in woorden. Sommige klanken worden weggelaten, vervangen of toegevoegd (vb. taas i.p.v. kaas, toel i.p.v. stoel, bjauw i.p.v. blauw, …).

AFWIJKEND MONDGEDRAG

Afwijkende mondgewoonten zoals duim- en vingerzuigen, een afwijkend slikpatroon, mondademen en lispelen of slissen kunnen het evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond verstoren. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is er op gericht om via oefeningen de balans van de spieren te herstellen, waardoor de vorm van het gebit mee kan veranderen. Hierdoor kan soms de orthodontische behandelingstijd verkort worden en wordt terugval tegen gegaan. Thuis aan de slag gaan met de aangebrachte oefeningen is essentieel om het gewenste resultaat te verkrijgen.

Logopediste Brecht